FAQ - Vanliga frågor & svar

Hem » FAQ

Hur kan vi hjälpa dig?

Vi är energispecialister och vårt mål är att hjälpa dig åstadkomma det du vill ha i form av exempelvis inomhusklimat eller produktion, med så låg energiförbrukning som möjligt. Här har vi samlat några vanliga frågor och svar, om du fortfarande har frågor är du välkommen att kontakta oss.

Våga fråga – och spar energi!

Kan ni hjälpa alla företag att spara energi?

Alla företags förutsättningar är olika men gemensamt för alla typer av företagande är att det förbrukar energi. Kontor, produktionslokaler, datorer, ventilation, maskiner m.m. behöver energi. Ofta används mer än nödvändigt av olika skäl.

Det är inte bara renodlade tillverkningsföretag som har pengar att spara, även företag med endast kontorslokaler kan spara förvånansvärt stora pengar på att optimera sin energianvändning.

Exakt vad är det ni gör?

Det varierar från kund till kund. Men de flesta uppdrag tar avstamp i någon slags studie för att undersöka exakt hur förbrukningen ser ut. Därefter kan vi föreslå åtgärder t.ex. i form av ett förfrågningsunderlag som kanske omfattar bygg-, el-, ventilations-, värme- och automationsåtgärder. Dessa kan vi även genomföra. Vid utförandet är vi gärna delaktiga i någon form för att säkerställa att alla olika discipliner fungerar i samverkan.

Hur stora besparingar handlar det om?

Det varierar förstås. Från enstaka procent till så mycket som kanske hälften. Men det är där en energikartläggning eller studie kommer in – att utreda den faktiska förbrukningen och kunna identifiera den sparpotential som finns.

Vi har gjort en optimering förut. Behöver vi göra det igen?

Förutsättningar förändras, laster flyttas och omfördelas, utrustning åldras… det finns många skäl till att ständigt arbeta med energieffektivisering för att hålla koll på att förbrukningen inte sticker iväg i onödan. Det spar både pengar och miljö. I vissa fall kan man använda eventuellt tidigare underlag och mer fokusera på konkreta åtgärdsförslag.

Kan man få stöd för energieffektivisering?

Leosol har kunskap och rätt nätverk för att söka stöd som t ex. Miljöstudier, Stöd för energikartläggning i små och medelstora företag, Regionalt investeringsstöd. Miljöstudier är en fördjupning inom något område, t ex. komplexa energilösningar eller djupare mätningar av inneklimat. En sådan studie kan sägas vara en förprojektering. Vi hjälper till med denna och administrationen av ansökan.

Hör ni till små- eller medelstora företag kan ni vara berättigade till ett stöd på upp till 50 000 kr för en energikartläggning.

Vad är en sakkunnig inom Energi?

Vid nybyggnad eller ombyggnad kan Leosol fungera som sakkunnig för energi eller Energihushållning enligt BBR. Vi som sakkunnig Certifierad Energiexpert, Energi (CEX), blir då ansvariga för punkter på er kontrollplan som utfärdats av bygg- och miljö på kommunen. Vi som sakkunnig kan göra bra systemval i ett tidigt skede vilket är bra investerade pengar, jämfört med att bygga om något i efterhand.

Hur inför vi ett energiledningssystem?

Ett energiledningssystem är en tydlig signal: ”vi alla ska ständigt jobba med att sänka våra energikostnader”. Rätt implementerat är ett energiledningssystem i sig en lönsam åtgärd. För att erhålla önskad besparing från den investeringen måste alla bitar falla på plats. Arbetet kan omfatta förstudie med presentation för ledningsgrupp, samordning arbetsgrupp med representanter från olika avdelningar, metodbeskrivningar, mallar och rutiner för intranät, certifiering t ex. ISO 50001, marknadsföring internt, utbildning av personal, support under uppstart och revisioner.

Vad kan vi göra åt vår gamla utebelysning?

Det finns flera anledningar att se över utomhusbelysning. Till skillnad från belysning inomhus ger utomhusbelysning t ex. spillvärme som inte kommer till någon som helst nytta. Utomhusbelysning i Västerbotten har dessutom ca 4000 drifttimmar per år vid styrning t ex. via skymningsrelä, dvs. ofta mer drifttid än belysning inomhus. Är det mycket gammal belysning kan det vara kvicksilverlampor som fasats ut och inte kan ersättas. Verksamhet har kanske ändrats, t ex. ändrade entréer eller gångvägar, eller att en ny byggnad byggts alldeles invid och lyser upp er tomt. Äldre armaturer är ofta inte optimerade avseende ljusspridning. Det kan innebära att vissa områden blir överbelysta, samtidigt som de generellt har fått minskat ljusutbyte pga. matta kåpor och reflektorer. Vid en belysningsprojektering ser man över behovet för den aktuella platsen, t ex. om armaturer helt kan demonteras eller om en fas kan släckas på natten alternativt om armaturerna skall styras per individ. Genom styrning kan t ex. armaturer dimras steglöst via tidkanaler för sänkning nattetid eller t ex. ökning av ljusstyrka den mörka hösten, men med nuvarande energipriser är det oftast inte lönsamt. Normalt kan man erhålla en energibesparing på ca 75 % genom enbart armaturbyte och total översyn av behovet via ljusberäkningar. Är det mycket utomhusbelysning som byts kan det i vissa fall innebära en nedsäkring av elabonnemang som i sig gör åtgärden dubbelt så lönsam.

Vad ska man tänka på innan man skaffar kyla (komfortkyla)?

Många gånger är man för snabb att prata tekniska lösningar om det t ex. är för varmt på ett kontor. Ett vanligt scenario är att man direkt kontaktar en kylfirma som just är experter på att skapa kyla. Många gånger är det istället bättre totalekonomi, sett ur ett livscykelperspektiv, att fokusera på avledning värmetillförsel genom te.x. utvändig solavskärmning och optimal styrning av värmesystem. Styr – och regler är ofta kärnan i att allt blir optimerat. Många kylsystem har faktiskt installerats helt i onödan pga. att värme till radiatorer läcker vår, sommar och höst. Betänk även att kylsystem har en relativt kort livslängd bl.a. beroende på att köldmedier fasats ut av miljöskäl. Följande lista bör man följa (delvis i turordning) i sin väg att ordna komfortkyla i en byggnad:

•Injustering av värme
•Pumpstopp värme sommartid
•Programmering av dagsänkning på värmesystemet
•Rätt tempererad tilluft t ex. via rumsreglering eller frånluftsreglering
•Anpassade drifttider för ventilation sommartid
•Sommarnattkyla i ventilation
•Kylåtervinning via befintliga värmeväxlare
•Utvändig solavskärmning (ev invändig)
•Isolering av vindsbjälklag
•Isolering av ventilationskanaler på vind
•Frikyla från borrhål eller uteluft
•Kyla på tilluft via vattenbatteri eller DX kyla
•Kyl-split / luftvärmepump
•Kyla via bafflar ger hög kyleffekt utan drag
•Ev. befuktning för att även förbättra innemiljön för människor

Vid en projektering ser Leosol till helheten vilket ger en optimal kyllösning som är optimal över lång tid.

Kontakta oss redan idag!

Vi hjälper dig med alla dina frågor om energi & energibesparing!