Integritetspolicy

Vi behöver spara och behandla personuppgifter om dig, så som namn, e-postadress, telefonnummer och adress. Syftet med en sådan behandling krävs för att vi ska kunna fullfölja vårt åtagande.

Vi har fått dina uppgifter från anmälningarna på vår hemsida. Vi tillämpar vid var tid gällande integritetslagstiftning vid all behandling av personuppgifter. Den rättsliga grunden för att behandla dina personuppgifter är via intresseanmälningar och avtal. Dina uppgifter kommer att sparas under 10 år med hänsyn till ev. reklamationer eller garantiåtaganden för arbeten vi utfört.

De personuppgifter vi behandlar om dig delas, vid behov, med de personuppgiftsbiträden vi använder för att kunna utgöra våra tjänster och fullgöra våra skyldigheter gentemot dig. Vi kan även komma att dela dina personuppgifter med en tredje part, förutsatt att vi är skyldiga att göra så enligt lag. Däremot kommer vi aldrig att överföra dina uppgifter till ett land utanför EU.

Personuppgiftsansvarig är Johan Stenlund org. nummer 559059-0559. Du har rätt att kontakta oss om du vill ha ut information om de uppgifter vi har om dig, för att begära rättelse, överföring eller för att begära att vi begränsar behandlingen, för att göra invändningar eller begära radering av dina uppgifter. Detta gör du enklast genom att kontakta oss på info@leosol.se. Du når vårt dataskyddsombud på samma e-post. Om du har klagomål på vår behandling av dina personuppgifter har du rätt att inge klagomål till tillsynsmyndigheten Datainspektionen.